Om IHRA:s arbetsdefinition av antiziganism

Arbetet med att utarbeta en arbetsdefinition av antiziganism har letts av sakkunniga i IHRA:s kommitté för folkmordet på romer (Committee on the Genocide of the Roma) i samråd med representanter för civila samhället. Den internationella alliansen till minne av Förintelsen (IHRA) antog enhälligt den 8 oktober 2020 denna icke rättsligt bindande arbetsdefinition vid ett extrainkallat möte för delegationschefer.

Icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antiziganism*

Antagen den 8 oktober 2020

IHRA, som konstaterar med oro att försummandet av folkmordet på romer har bidragit till de fördomar och den diskriminering som många romska** grupper fortfarande upplever, som accepterar det egna ansvaret för att motverka sådana former av rasism och diskriminering (artiklarna 4 och 7 i IHRA:s ministerdeklaration från 2020, artikel 3 i Stockholmsdeklarationen),

antar följande arbetsdefinition av antiziganism:

Antiziganism är såväl enskilda yttringar och handlingar som institutionella policyer och praxis som innebär marginalisering, utestängning, fysiskt våld, nedvärdering av romska kulturer och livsstilar och hatspråk riktat mot romer samt andra enskilda och grupper som under nazitiden blev, och än idag blir, sedda, stigmatiserade och förföljda som ”zigenare”. Detta leder till att romer behandlas som en främmande grupp och förknippas med en rad olika nedsättande stereotyper och förvrängda föreställningar som utgör en särskild form av rasism.

Följande kan tjäna som illustrationer för att vägleda IHRA i dess arbete:

Antiziganismen har funnits i århundraden. Den utgjorde en grundläggande del av den förföljelse- och utrotningspolitik mot romer som Nazityskland gjorde sig skyldig till och de fascistiska och extremnationalistiska partner och andra kollaboratörer som hade del i dessa brott.

Antiziganismen varken inleddes med eller upphörde efter nazitiden, utan fortsätter att utgöra ett centralt inslag i brott som romer utsätts för. Trots det viktiga arbete som utförts av Förenta nationerna, Europeiska unionen, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och andra internationella organ har stereotyperna och fördomarna om romer inte avlegitimerats eller fördömts tillräckligt kraftfullt, vilket betyder att de lever kvar och kan till stor del spridas oemotsagda.

Antiziganismen är en mångfacetterad företeelse med en utbredd social och politisk acceptans. Den förhindrar romernas delaktighet i samhället i stort och fungerar som ett hinder för romers lika rättigheter, möjligheter och inkomstbringande deltagande i samhällsekonomin.

Det finns många exempel som åskådliggör antiziganismen. Aktuella exempel på antiziganismen kan, med beaktande av det övergripande sammanhanget, innefatta följande.
 

 • Att förvränga eller förneka förföljelsen av romer eller folkmordet på romerna.
 • Att förhärliga folkmordet på romerna.
 • Att uppmana till, rättfärdiga och begå våldshandlingar mot romska grupper, deras egendom och enskilda romer.
 • Att utsätta romer för påtvingade eller framtvingade steriliseringar eller andra former av fysiskt och psykologiskt kränkande behandling.
 • Att vidmakthålla och bekräfta diskriminerande stereotyper av och mot romer.
 • Att beskylla romer, med hatspråk, för faktiska eller uppfattade sociala, politiska, kulturella och ekonomiska problem eller folkhälsoproblem.
 • Att schablonmässigt framställa romer som personer som ägnar sig åt brottslighet.
 • Att använda ordet ”zigenare” för att förolämpa.
 • Att godkänna eller uppmuntra mekanismer för utestängning som är riktade mot romer utifrån rasdiskriminerande antaganden, till exempel utestängning från ordinarie skolor och institutionella förfaranden eller policyer som leder till segregering av romska grupper.
 • Att föreskriva policyer utan rättslig grund eller skapa förutsättningar som möjliggör godtycklig eller diskriminerande tvångsförflyttning av romska samhällen eller enskilda romer.
 • Att hålla romerna kollektivt ansvariga för handlingar som utförts, eller uppfattas ha utförts, av enskilda medlemmar i romska grupper.
 • Att sprida hatpropaganda om romska samhällen oavsett form, till exempel i media, inbegripet på internet och i sociala nätverk.

* Det rekommenderas att använda den nationella motsvarigheten för termen. I Kanada och Förenta staterna används termen anti-Roma racism (antiromsk rasism). I vissa länder används termen antiromsk diskriminering.

** Termen romer används som en paraplyterm som inbegriper olika relaterade grupper, fast boende eller inte, som kan skilja sig åt vad gäller kultur och levnadssätt: till exempel roma, Travellers, gens du voyage, resandefolket/de resande, sinti, camminanti, manouches, kalé, romanichels, boyash/rudari, ashkali, egyptier, Jenische, dom, lom och abdal. Förevarande är en förklarande fotnot, inte en definition av termen romer.