Santrauka: Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijų

Holokaustas buvo valstybės remiamas sisteminis žydų persekiojimas ir žudymas, kurį 1933–1945 m. vykdė nacių vyriausybė ir jos kolaborantai. Viso žemyno mastu vykęs genocidas sunaikino ne tik asmenis ir šeimas, bet ir visas per amžius susiformavusias bendruomenes ir kultūras. Holokaustas vyko naciams vadovaujant ir daugelio kitų grupių persekiojimui ir žudymui. Pamokos ir užsiėmimai turėtų padėti besimokantiesiems pagilinti žinias apie šį precedentų neturėjusį naikinimą ir išsaugoti pavienių asmenų bei grupių, kurios buvo persekiojamos ir žudomos, atminimą. Pedagogai ir mokiniai turėtų būti skatinami apmąstyti moralinius, politinius ir socialinius klausimus, kuriuos iškėlė Holokaustas, ir gebėti įvertinti jų svarbą šiandien.

Visą Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijų tekstą atsisiųsk čia

IHRA Mokymo ir mokymosi apie Holokaustą rekomendacijomis, parengtomis remiantis daugiau nei 30-ies valstybių narių atstovų kompetencija, siekiama sukurti pagrindą, kuris padėtų politikos formuotojams, specialistams ir pedagogams:

  1. pagilinti žinias apie Holokaustą, užtikrinti informacijos ir supratimo tikslumą ir didinti informuotumą apie galimas antisemitizmo pasekmes;
  2. sukurti įtraukią mokymo apie Holokaustą aplinką;
  3. skatinti kritinį ir reflektyvųjį mąstymą apie Holokaustą, įskaitant gebėjimą kovoti su Holokausto neigimu ir informacijos apie Holokaustą iškraipymu;
  4. prisidėti prie švietimo apie žmogaus teises ir genocido prevenciją.

KODĖL REIKIA MOKYTI APIE HOLOKAUSTĄ?

Mokymas ir mokymasis apie Holokaustą ne tik suteikia besimokantiesiems žinių apie įvykį, kuris sukėlė pavojų žmogaus vertybėms, bet ir leidžia mokiniams geriau suprasti kai kuriuos genocidą lėmusius mechanizmus ir procesus, suvokti, kodėl vieni žmonės apsispręsdavo prisidėti prie persekiojimo ir žudynių, jas vykdyti, o kiti – priešintis, suprantant, kad visi šie sprendimai būdavo priimami ypatingomis aplinkybėmis.

Rekomendacijų dalyje „Kodėl reikia mokyti apie Holokaustą?“ pateikiama gilesnių įžvalgų apie tai. Suinteresuotosios švietimo sistemos šalys, gali naudotis šiomis įžvalgomis, nagrinėjant šį praeities įvykį ir svarstant, kaip jis veikia dabartį. Mokymas ir mokymasis apie Holokaustą suteikia ypatingą galimybę ugdyti kritinį mąstymą, didinti visuomenės informuotumą ir skatinti asmeninį tobulėjimą.

Perskaityk ištrauką iš Rekomendacijų skyriaus "Kodėl"

KO REIKIA MOKYTI APIE HOLOKAUSTĄ?

Rekomendacijomis siekiama pagilinti supratimą apie Holokaustą, keliant esminius klausimus apie jo istorinį kontekstą, Holokausto apimtį ir mastą bei mėginant suvokti, kodėl ir kaip tai nutiko. Šioje dalyje pateikiami svarbūs klausimai, kuriuos pedagogai gali užduoti, norėdami patikrinti žinias apie Holokaustą. Rekomenduojami keturi esminiai klausimai:

  • Kokios buvo istorinės genocido aplinkybės ir kokie pagrindiniai jo etapai?
  • Kodėl ir kaip kai kurie žmonės dalyvavo ir prisidėjo prie šių nusikaltimų?
  • Kaip žydai reagavo į persekiojimą ir masines žudynes?
  • Kodėl ir kaip kai kurie žmonės priešinosi šiems nusikaltimams?

Siūloma užduoti išsamesnius klausimus, kurie padėtų mokiniams iš įvairių perspektyvų panagrinėti, kaip ir kodėl įvyko Holokaustas. Klausimai siūlo nagrinėti istorines sąlygas ir žmonių elgesį iki Antrojo pasaulinio karo, jo metu ir po jo. Jie ragina analizuoti Holokausto ir kitų nacių ir jų kolaborantų vykdytų masinių žiaurumų, pavyzdžiui, romų ir sinčių genocido, sąsajas. Jie padeda pedagogams aptarti, kas buvo atsakingas, kas prisidėjo ir kokie buvo kaltininkų, kolaborantų, įvykių liudininkų ir gelbėtojų elgesio motyvai. Jie pabrėžia, kad aukos turėjo daug atsakymų galimybių. Jie taip pat parodo, kad Holokausto istorija svarbi sprendžiant tokius šiais laikais aktualius klausimus kaip pabėgėlių politika, žmogaus teisių pažeidimų pasekmės ne tik nukentėjusiems asmenims, bet ir visai visuomenei, pastangos užkirsti kelią genocidui ateityje.

Perskaityk ištrauką iš Rekomendacijų skyriaus "Ko reikia mokyti"

KAIP REIKIA MOKYTI APIE HOLOKAUSTĄ?

Visų pirma, pedagogai turėtų būti įsitikinę, kad gerai pasiruošus ir naudojant tinkamą medžiagą apie Holokaustą galima mokyti efektyviai ir sėkmingai. Dalyje „Kaip mokyti apie Holokaustą?“ aptariamos mokymo ir mokymosi apie Holokaustą galimybės ir iššūkiai, pateikiami praktiniai patarimai, metodai, taikytini tiek formaliojoje, tiek neformaliojoje švietimo aplinkoje. Pabrėžiama istorinių faktų ir palyginimų, vartojamos kalbos tikslumo svarba. Šioje mokymo dalyje siūloma taikyti į mokinius orientuotus metodus, skatinančius kritinį mąstymą ir refleksiją. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad svarbu rūpestingai pasirinkti mokiniams tinkamus pirminius ir antrinius šaltinius, kurie parodytų istorinių veikėjų individualumą ir įtaką. Šiame skyriuje taip pat aptariama, kodėl reikėtų įtraukti istorinį kontekstą, ir vengti neistorinių palyginimų, kai Holokaustas nagrinėjamas kitų klausimų– pavyzdžiui, genocido prevencijos ir žmogaus teisių – kontekste.

Perskaityk ištrauką iš Rekomendacijų skyriaus "Kaip reikia mokyti"