Yteenveto: Suosituksia holokaustin opetukseen

Holokausti oli natsi-Saksan ja sen yhteistyökumppaneiden vuosina 1933–1945 toimeenpanema ja valtion rahoittama järjestelmällinen juutalaisten vaino ja joukkotuhonta. Koko mantereen laajuinen kansanmurha tuhosi paitsi yksilöitä ja perheitä myös kokonaisia yhteisöjä ja kulttuureja, jotka olivat kehittyneet vuosisatojen ajan. Holokausti toteutettiin natsien johtamana joukkovainona ja joukkomurhana, jonka kohteeksi joutuivat useat kansan- ja ihmisryhmät. Holokaustia käsittelevien oppituntien ja tehtävien tulisi aina auttaa oppijoita kehittämään tietojaan tästä ennennäkemättömästä tuhosta ja vaalimaan vainottujen ja murhattujen yksilöiden ja yhteisöjen muistoa. Opettajia ja oppijoita tulisi kannustaa ja voimaannuttaa pohtimaan holokaustiin liittyviä moraalisia, poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä niiden merkitystä nykypäivänä.

IHRA:n julkaisu Suosituksia holokaustin opetukseen pohjautuu yli 30 maasta kotoisin olevien valtuutettujen asiantuntemukseen, ja sen tarkoituksena on tarjota poliitikoille, opetusalan ammattilaisille ja opetushenkilöstölle pohja, joka auttaa heitä

  1. kehittämään holokaustiin liittyviä tietojaan, varmistamaan yksilöllisen ymmärtämisen ja tiedon täsmällisyyden ja lisäämään tietoisuutta antisemitismin mahdollisista seurauksista
  2. luomaan kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun
  3. edistämään kriittistä ja reflektiivistä ajattelua holokaustiin liittyen ja tarjoamaan oppijoille keinoja holokaustin kieltämisen ja siihen liittyvien tietojen vääristelyn käsittelemiseen
  4. tarjoamaan ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää koulutusta.

Lataa koko Suosituksia holokaustin opetukseen -julkaisu tästä

MIKSI HOLOKAUSTISTA TULEE OPETTAA?

Holokaustiopetus tarjoaa oppijoille tietoa tapahtumasta, joka oli perustavanlaatuisella tavalla ihmiskunnan arvojen vastainen. Se antaa heille myös mahdollisuuden ymmärtää kansanmurhaan johtaneita mekanismeja ja prosesseja sekä niitä valintoja, joita tekemällä ihmiset edesauttoivat tai jarruttivat vainojen ja murhien toteutumista tai osoittivat hyväksyvänsä ne. Samalla opetuksessa huomioidaan se, että toisinaan näitä valintoja jouduttiin tekemään myös äärimmäisissä olosuhteissa. Miksi holokaustista tulee opettaa? -osiossa käsitellään monia edellä mainituista asioista syvällisistä näkökulmista. Koulutusalan sidosryhmät voivat käyttää tätä materiaalia apunaan käsitellessään holokaustiin liittyviä tapahtumia ja pohtia materiaalin avulla niiden vaikutusta nykyhetkeen. Holokaustiopetus tarjoaa tärkeän mahdollisuuden kriittisen ajattelun, yhteiskunnallisen tietoisuuden ja henkilökohtaisen kasvun tukemiseen.

Lainaus Suosituksen ’Miksi’ -osiosta

MITÄ HOLOKAUSTISTA TULEE OPETTAA?

Suositusten tarkoituksena on syventää ymmärrystä holokaustista esittämällä ratkaisevia kysymyksiä holokaustin historiallisesta kontekstista, sen laajuudesta ja vaikutusalasta sekä siihen johtaneista syistä. Mitä holokaustista tulee opettaa? -osiossa esitellään kriittisiä kysymyksiä, joita opettajat voivat käyttää viitekehyksenään holokaustin käsittelyssä. Seuraavassa on esitelty neljä kysymystä, joita voidaan käyttää opetuksen tukena:

  • Mitkä olivat tähän kansanmurhaan johtaneet ja koko prosessin etenemiseen vaikuttaneet historialliset olosuhteet ja tärkeimmät vaiheet?
  • Miten ja miksi ihmiset osallistuivat tai syyllistyivät näihin rikoksiin?
  • Miten juutalaiset vastasivat vainoon ja joukkomurhiin?
  • Miksi ja miten jotkut ihmiset vastustivat näitä rikoksia?

Julkaisu sisältää lisää yksityiskohtaisempia kysymyksiä, joiden avulla oppijat voivat tarkastella useasta eri näkökulmasta sitä, miten ja miksi holokausti tapahtui. Kysymykset auttavat tutkimaan ennen toista maailmansotaa, sen aikana ja sen jälkeen vallinneita olosuhteita ja käyttäytymismalleja. Ne rohkaisevat selvittämään holokaustin ja natsien yhteistyökumppaneineen toimeenpanemien muiden laajojen julmuuksien, kuten natsi- Saksan toteuttaman Euroopan romaneihin ja sinteihin kohdistuneen kansanmurhan, välisiä suhteita. Samalla ne auttavat opettajia erittelemään tapahtumista vastuussa olleita ja julmuuksiin syyllistyneitä henkilöitä ja tutkimaan tekijöiden, yhteistyökumppaneiden, sivustakatsojien ja pelastajien toiminnan motiiveja. Kysymykset painottavat ennen kaikkea uhrien erilaisia reaktioita ja vastatoimia julmuuksiin. Ne kannustavat keskustelemaan holokaustin historiallisesta merkityksestä nykyajan kysymyksissä ja tarkastelemaan sen valossa esimerkiksi pakolaispolitiikkaa, ihmisoikeusrikkomusten seurauksia paitsi uhreiksi joutuneiden yksilöiden myös kokonaisten yhteiskuntien näkökulmasta sekä pyrkimyksiä kansanmurhien ehkäisemiseksi.

Lainaus Suosituksen ’Mitä opettaa’ -osiosta

MITEN HOLOKAUSTISTA TULEE OPETTAA?

Holokaustista on mahdollista opettaa tehokkaasti huolellisen valmistautumisen ja asianmukaisten opetusmateriaalien avulla. Miten holokaustista tulee opettaa? -osiossa käsitellään holokaustin opetukseen ja oppimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita esittelemällä käytännönläheisiä näkökulmia ja menetelmiä sekä formaaleissa että informaaleissa arkioppimisen oppimisympäristöissä. Historiallisten faktojen ja vertailujen sekä kielenkäytön merkitys ovat keskeisessä roolissa. Osio kannustaa hyödyntämään oppijakeskeisiä näkökulmia, jotka tukevat kriittistä ajattelua ja reflektointia. Ensisijaiset ja toissijaiset lähteet on valittu erityisen huolellisesti oppijoiden tarpeet huomioiden,

ja niissä korostetaan historiallisten toimijoiden yksilöllisyyttä ja toimijuutta. Osiossa käsitellään niin ikään myös sitä, miten tärkeää on tutkia aihetta monipuolisesti riittävän laajassa historiallisessa kontekstissa ja välttää epähistoriallisten vertailujen tekemistä tarkasteltaessa holokaustia muiden tutkimusalueiden, kuten kansanmurhien ehkäisemisen ja ihmisoikeuksien, valossa.

Lainaus Suosituksen ’Miten opettaa’ -osiosta