Ръководни насоки за учебни пътувания до автентични и неавтентични обекти, свързани с Холокоста

 1. Посещенията на автентични и неавтентични обекти създават специални познавателни изживявания и възможности, различни от тези в класната стая. Едно посещение може също така да повиши „статута“ на даден предмет в очите на учениците, които виждат, че са ги извели от училище и от други предмети, за да направят посещението.
 2. Автентичните обекти осигуряват уникална атмосфера, която може да създаде специално желание да се научи повече и която предизвиква силни емоции. Задължение на преподавателя е да осъзнава, че ще подложи своите ученици на силни емоции и да вземе предвид това при структурирането на посещението.
 3. Автентичните обекти предоставят възможности за задълбочено изучаване на конкретни места и моменти във времето.
 4. За музеите е трудно да възпроизведат емоционалното въздействие, което се създава при посещение на автентичен обект; учениците обаче са по-малко склонни да бъдат обзети от силата на своите чувства и биха могли да видят по-широкия исторически контекст.
 5. Възможността да се разгледат подробно оригинални артефакти може да стимулира интереса, мотивацията и изучаването и може да осигури директна и осезаема връзка с хора в миналото, която трудно може да се постигне в класната стая.
 6. Преподавателят носи отговорност пред учениците и трябва да бъде сигурен, че посещението на автентичен обект или на музей е подходящо за възрастта им. Важно е преподавателят да се консултира с персонала на автентичния обект или музей по този въпрос.
 7. Посещението на автентичен обект или на музей не трябва да бъде считано само по себе си за достатъчно изучаване на Холокоста. Преподавателят трябва да е наясно с целите на посещението на автентичен обект или музей. Как това ще допълни, разшири и развие работата в класната стая?
 8. Важно е посещението да бъде внимателно планирано и при подготовката му преподавателят да се свърже с обекта за съвет. В идеалния случай учителите следва да осъществят предварителна визита и/или да посетят семинари за обучение на учители, отнасящи се до воденето на ученици на учебно посещение в обекта.
 9. Преподавателят трябва да обмисли кога да се проведе учебното пътуване в по-широката работна схема за преподаване на Холокоста и как то се интегрира с работата в класната стая. Учебното пътуване изисква дейности по подготовката, по самото посещение и последващи дейности. Тези дейности трябва да имат ясен акцент върху изучаването на историята на Холокоста, но могат да бъдат обогатени с интердисциплинарен подход.
 10. Обектът трябва да потвърди своята готовност да предостави на преподавателите съвети, информация и материали за подготовка и последващи уроци в класната стая, а преподавателят трябва да отдели достатъчно време за тези дейности.
 11. Подготовката трябва да покаже ясно, че автентичният обект е мемориал със собствена история и че посещението на този обект може да включва информация не само за миналото, но и за това как миналото се пази, помни и почита.
 12. Посещението на автентичен обект трябва да се фокусира върху историята на този обект. Учениците трябва активно да използват обекта като историческо доказателство, за да проучат темите и въпросите, които са били обсъждани по време на предварителната работа. Посещението не трябва да се разглежда само като възможност да се отговори на тези исторически въпроси, а и като стимул за нови исторически, морални и етични въпроси.
 13. Повечето ученици не са свикнали да използват музеи и автентични обекти, за да научат нещо, а и много от тях нямат необходимите умения за учене в такава среда. Следователно, музеят и автентичният обект трябва да улеснят обучението на учениците по време на посещението, като подпомогнат учениците да интерпретират видяното. Трябва да се вземе предвид възрастта на учениците, различните нужди от обучение и различната степен на знания. Това може да включва осигуряване на сесии за ориентиране и/или обсъждане, обиколки с екскурзовод, разпечатани материали, аудио ръководства и др.
 14. Преподавателят трябва да насърчава дискусии и обсъждания за обекта като неразделна част от посещението, а автентичният обект или музей трябва да осигури място и време за тази дейност.
 15. Последващата работа трябва да отговаря на въпросите, повдигнати от учениците в резултат на учебното пътуване, и да им помогне да поставят в по-широк контекст това, което са научили по време на посещението