print this page

Prečo učiť o holokouste?

Cieľom výučby akéhokoľvek predmetu je zaujať intelektuálnu zvedavosť študentov tak, aby inšpirovali svoje kritické myslenie a rozvoj osobnosti. Je potrebné, aby školitelia uvažovali o otázkach racionálnosti akéhokoľvek predmetu, ktorým sa zaoberajú.

Keď sa školitelia zamyslia nad dôvodmi ich výučby predmetu o holokauste, pravdepodobne vyberú taký obsah, ktorým tak povediac zaujmú študentov a tým poskytnú jasnejšie pochopenie komplexnej histórie.

Nasledovné úvahy môžu pomôcť pri povzbudení reflektovať opodstatnenosť výučby o holokauste:

  1. Holokaust bol zlomovou udalosťou, avšak nie iba pre 20. storočie, ale pre celú históriu ľudstva. Bol bezprecedentným pokusom vymazať skupinu ľudí a jej kultúru. Holokaust by sa mal študovať preto, lebo od základov spochybnil základy civilizácie.
  2. Celkové štúdium o holokauste pomáha študentom zamyslieť sa nad  použitím a zneužitím moci, o úlohe a zodpovednosti jednotlivcov, organizácií a národov konfrontovaných s porušovaním ľudských práv. Môže tiež zvýšiť ostražitosť potencionálnej genocídy v súčasnom svete.
  3. Štúdium o holokauste napomáha študentom pri pochopení dôsledkov zaujatosti, rasizmu, antisemitizmu a stereotypizovania akejkoľvek spoločnosti. Študentom taktiež pomáha vytvoriť uvedomovať si hodnotu rôznorodosti v pluralistickej spoločnosti a zvyšovať citlivosť k postaveniu menšín.
  4. Holokaust poukázal na to ako moderný národ môže využiť jeho technologickú expertízu a byrokratickú infraštruktúru na realizáciu deštrukčných politík počnúc sociálnym manipulovaním až po genocídu.
  5. Holokaust poskytuje kontext na preskúmanie nebezpečenstva ostať tichým a nevšímavým tvárou v tvár útlaku iných.
  6. Keď študenti budú viac a viac prenikať do podstaty mnohých historických, sociálnych, náboženských, politických, a ekonomických faktorov, ktoré spolu vyústili do holokaustu, pochopia komplexnosť historického procesu a aj perspektívu o tom ako zblíženie faktorov môže prispieť k rozpadu demokratických hodnôt. Študenti pochopia, že je to zodpovednosť občanov v demokratickom zriadení, v ktorom sa naučia identifikovať nebezpečné signály a vedieť na ne reagovať.
  7. Holokaust sa stal ústrednou témou v kultúrach mnohých krajín, čo sa odráža aj v mediálnej prezentácii a ľudovej kultúry. Vzdelanie o holokauste môže poskytnúť študentom historickú znalosť a zručnosti potrebné na pochopenie a hodnotenie týchto kultúrnych prejavov.