print this page

Odporúčania pre študijné cesty k autentickým miestam holokaustu a neautentickým miestam (múzeá, pamätníky, a centrá)

 

 

 1. Návštevy autentických a neautentických miest vytvárajú špeciálne edukačné skúsenosti a možnosti, ktoré sa líšia od tých v triede. Návšteva môže tiež pozdvihnúť „štatút" predmetu v očiach študenta, ktorí si je vedomý toho, že bol uvoľnený zo školy a iných predmetov kvôli tomu, aby sa zúčastnil návštevy.
 2. Autentické miesta poskytujú unikátnu atmosféru, ktorá môže vytvoriť špeciálnu chuť učiť sa a ktorá evokuje silné emócie. Je povinnosťou školiteľa, aby si bol vedomý toho, že vystaví študentov takýmto silným emóciám a s tým by mal rátať pri zostavovaní návštevy.
 3. Autentické miesta poskytujú možnosti pre hĺbkové štúdium konkrétnych miest a momentov v danom čase.
 4. Pre múzeá je obtiažne reprodukovať emocionálny dopad, ktorý nastane pri návšteve autentického miesta. Avšak, je menšia pravdepodobnosť, že študenti budú ohromení silou ich pocitov a mohli by byť schopní vidieť širší historický kontext.
 5. Príležitosť študovať originálne artefakty môže stimulovať záujem, motiváciu, a učenie a môže poskytnúť priame a hmatateľné spojenie s ľuďmi minulosti, čo je ťažké kopírovať v triede.
 6. Školiteľ má zodpovednosť voči študentom a mal by si byť istý, že návšteva autentického miesta alebo múzea je primeraná veku študentov. Je potrebné, aby školiteľ vopred konzultoval záležitosť návštevy so zamestnancami autentických miest  alebo múzea.
 7. Návšteva autentického miesta, alebo múzea by sa sama o sebe nemala považovať za dostačujúcu v štúdiu holokaustu. Školiteľ musí mať jasno v cieľoch návštevy autentického miesta alebo múzea. Ako sa bude návšteva dopĺňať, rozširovať, a rozvíjať ďalej v triede?
 8. Je potrebné, aby návšteva bola starostlivo naplánovaná a, že školiteľ sa pri príprave skontaktuje s miestom. Ideálne by bolo keby školitelia dopredu navštívili a/alebo sa zúčastnili školiacich seminárov pre školiteľov, kde by sa rozoberala otázka participácie študentov v danom mieste.
 9. Školiteľ musí uvažovať kedy naplánovať študijnú cestu v širšom kontexte učiteľskej práce výučby o holokauste a ako táto študijná cesta bude integrovaná s prácou v triede. Študijná cesta si vyžaduje prípravu, samotnú návštevu, a nadväzujúce aktivity. Tieto aktivity by mali mať jasné zameranie na učenie histórie holokaustu, ale mohli by byť obohatené aj o inter-disciplinárny prístup.
 10. Miesto by malo uznať svoju zodpovednosť za poskytovanie rád, informácií, materiálov na prípravu a nadväzujúce lekcie v triede školiteľom, ktorí by mali venovať týmto aktivitám dostatočný časový priestor.
 11. Príprava musí mať jasno v tom, že autentické miesto je pamätným miestom s jeho vlastnou históriou, a že návšteva toho miesta nemusí slúžiť iba ako učenie sa o minulosti, ale aj ako sa tieto udalosti pripomínajú a oslavujú.
 12. Návšteva autentického miesta by sa mala zamerať na históriu daného miesta. Študenti by mali aktívne použiť toto miesto ako historický dôkaz na skúmanie rôznych tém a otázok, o ktorých sa diskutovalo pred samotným navštívením miesta. Návšteva by nemala mať iba charakter možnosti odpovedania na tieto historické otázky, ale mala by byť stimulom pre nové historické, morálne, a etické otázky.
 13. Väčšina študentov nie je zvyknutá učiť sa prostredníctvom múzeí a autentických miest a mnohí nebudú mať potrebné zručnosti pri návšteve týchto miest. Takže, múzeá a autentické miesta by mali podporiť učenie sa študentov počas návštevy tým, že študenti budú schopní interpretácie vizuálnych stimulov. Toto by malo brať do úvahy vek študentov, rozdielne vzdelávacie potreby a rozdielne stupne vedomostí. Toto by mohlo byť zahrnuté prostredníctvom stretnutí, objavení, skupiny so sprievodcami, pracovnými hárkami, audio techniky, atď.
 14. Školiteľ by mal podporovať diskusiu a reflektovanie na mieste ako integrálnu súčasť návštevy, a autentické miesto, alebo múzeum by malo poskytnúť dostatok priestoru umožniť to.
 15. Nadväzujúca práca by mala odpovedať na otázky, ktoré študenti mali a ktoré boli výsledkom študijnej cesty a pomôcť im uchovať si to, čo sa naučili počas návštevy v širšom kontexte.