print this page

Proč vyučovat o holocaustu

Pokyny pro výuku na základních a středních školách a učilištích

Proč ve školách vyučovat o holocaustu

Cílem vyučování jakémukoli předmětu je vzbudit u studentů intelektuální zvídavost, a tak inspirovat jejich kritické myšlení a napomáhat osobnostnímu růstu. Proto je velmi důležité, aby učitelé vždy uvažovali o důvodech, kdykoli přistupují k vyučování jakéhokoli tématu.

Věnují-li učitelé čas tomu, aby zvážili, proč chtějí učit o holocaustu, mají větší šanci, že se jim podaří vybrat takovou látku, která jejich studenty zaujme a umožní jim lépe pochopit složitou historii.

Důvodů je více

Následující úvahy mohou podpořit přemýšlení o důvodech, proč učit o holocaustu:

Holocaust byl přelomovou událostí nejen 20. století, ale v celých dějinách lidstva. Šlo o bezprecedentní pokus o vyvraždění celého národa a vymazání jeho kultury. Holocaust by měl být studován proto, že zásadní způsobem zpochybnil samotné základy civilizace.

Důkladné studium holocaustu pomáhá studentům uvažovat o užití a zneužití moci a rolích a odpovědnosti jednotlivců, organizací a národů, které jsou konfrontovány s porušováním lidských práv. Může zvýšit povědomí   o potenciálu pro uskutečnění genocidy i v dnešním světě.

Studium holocaustu pomáhá studentům porozumět důsledkům předsudků, rasismu, antisemitismu a stereotypů v jakékoli společnosti. Pomáhá studentům chápat, jakou hodnotu má rozmanitost v pluralitní společnosti, a buduje citlivost k situaci menšin.

Holocaust ukázal, jak může moderní národ využít svých technických znalostí a správní struktury  k prosazení destruktivní politiky, počínaje sociálním inženýrstvím až po genocidu.

Holocaust poskytuje kontext, v němž je možno uvažovat o nebezpečí plynoucím z mlčení a lhostejnosti tváří v tvář utlačování jiných.

Spolu s proniknutím do mnoha historických, sociálních, náboženských, politických a ekonomických faktorů, jejichž souhrnným důsledkem byl holocaust, získávají studenti povědomí o složité povaze historického procesu a uvidí, jak souběh více faktorů může přispět k rozpadu demokratických hodnot. Studenti pochopí, že úkolem občanů v demokratické společnosti je naučit se rozpoznat nebezpečné signály a vědět, jak na ně reagovat.

Holocaust se stal nosným tématem v kultuře mnoha zemí. To se odráží v práci médií i v intelektuálních dílech. Výuka holocaustu může dát studentům historické vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné k pochopení a hodnocení těchto kulturních projevů.

Tento vzdělávací materiál byl vytvořen Mezinárodním sdružením pro vzdělávání, výzkum a připomínání památky holocaustu (International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research - ITF) a ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu při muzeu holocaustu Jad Va-šem v Jeruzalémě přeložen do českého jazyka v roce 2011. V rámci projektu ICEJ ČR „Centra vzdělávání a dialogu“ je distribuován do českých škol.

Tato publikace je financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Je určena výhradně pro vzdělávací účely pro žáky českých základních a středních škol. Neprodejné.

www.centravzdelavaniadialogu.cz